ماده  ۹ : ضریب بهره مالکانه، میزان درصدی است که  از تراز مالی طرح بدست می آید.  در ترازمالی مجموع درآمد و هزینه طرح باتعرفه نرخ همان سال ، محاسبه و درج می شود و پس از تعیین سهم دولت  بر اساس  فرمول ، ضریب بهره مالکانه محاسبه می گردد . در تراز مالی هزینه مجری طرح برای احداث اعیانی ها از محل درآمد طرح در مدت معین برآورد می گردد « این مدت معین با مدت قرار داد برابر است » و لذا آن اعیانی ها در طول مدت قرارداد اجرای طرح ، مستهلک می شود .

 تبصره  ۱ :   بهای متوسط (تعرفه نرخ ) هر یک از محصولات قابل تولید و درآمد در منابع ملی شده ، اعم از بهای انواع درختان وچوب آلات در دسته بندی خود و انواع نهال تولیدی و ورودی پارک ها و اجاره آلاچیق ها و بهاء مصارف روستایی  و نرخ هزینه هر نوع عملیات و …  در طرح ها ، سالیانه توسط دفاتر حوزه معاونت های سازمان بعنوان تعرفه نرخ سال ابلاغ می گردد.

تبصره ۲ :  دستورالعمل محاسبه تعیین ضریب بهره مالکانه ، ویژه طرح های جنگداری  – طرح های مدیریت و بهره وری نهالستان ها ،ایستگاه های تولید بذر و …. –  مدیریت بهره وری طرح های پارک جنگلی ، تفرجگاه ها و …. ضمیمه این دستورالعمل است .

ماده  ۱۰  :  ضریب  بهره مالكانه پس ازانقضای مدت قرارداد و به نحو متعارف ، هر دهسال یکبار ” طبق مدت در کتابچه طرح ” براساس طرح تجدید نظرشده مصوب و با تهیه تراز مالی با تعرفه نرخ اعلامی هر سال سازمان ، مورد تعدیل  یا  تغییر  قرار می گیرد .

بقیه در ادامه مطلب…

تبصره  ۱ : تفاوت نرخ ضریب بهره مالکانه  پایه در تراز مالی  تا ضریب بدست آمده در آگهی مزایده برای دیگر  مدت های تمدید قرار داد تا حد اکثر سی سال اعمال می گردد .  در صورتی که مجری ، اعمال آن تفاوت را بعلاوه ضریب پایه  بهره مالکانه طرح تجدید نظر مصوب بپذیرد ، تمدید قرارداد امکان پذیر است . در غیر اینصورت طرح با  آگهی مزایده واگذار می شود . 

  تبصره  ۲ : چنانچه بخشی از تعهدات مجری در اجرای طرح ، مندرج در کتابچه طرح و تراز مالی و قرارداد یا شرط ضمن عقد یا پیوست آن  به دلایل فنی و یا قهری و اجتناب نا پذیر ، برای اجرا  به مجری ابلاغ نشده  و یا با معاذیری قابل  قبول ، به اجرا در نیامده باشد و یا مازاد بر تعهدات ، توسط مجری انجام شده باشد . به میزان حجم عملیات مبحوث عنه یا ارزش روز آن  ، در تراز مالی طرح تجدید نظر ملحوظ می شود . و  درصورتیکه مجری با اعلام انصراف به ادامه اجرای طرح تمایل نداشته باشد  و یا در اثر ناتوانی به اجرای طرح ، قراداد فی ما بین به ابطال و انفساخ منتهی گردد در ارزیابی عملکرد مجری ، محاسبه و به تر تیب مقرر در تبصره  ۳  تسویه خواهدشد .

 تبصره  ۳ : در صورتیکه مجری قبلی  به موجب ارزیابی عملکرد ناشی از کسری برداشت یا انجام تعهدات مازاد یا ارزش باقیمانده مهلت استفاده از انجام تعهدات ، مطالباتی داشته باشد . اداره کل مکلف است  مطالبات را در تراز مالی جدید محسوب و در آگهی درج و متقاضیان اجرای طرح  را واقف نماید . برنده آگهی مزایده بعنوان مجری جدید باید مطالبات مجری سابق را  در مدت دو سال از تاریخ اجرای طرح ، بصورت اقساط  بپردازد . دراین مورد اداره کل تضمین لازم را اخذ می نماید . در صورتیکه پس از طی تشریفات آگهی مزایده در سه نوبت پی در پی و سایر ضوابط ،  کسی بعنوان برنده آگهی شناخته نشود و در صورت عدم امکان  تامین اعتبار ، اداره کل مجاز است اجرای طرح را با ترک تشریفات به متقاضی واجد شرایط  صلاحیتی ، که متعهد پرداخت مطالبات مجری سابق گردد  واگذار نماید .   

ماده ۱۱ : انجام هر گونه فعالیت و ایجاد تأسیسات مورد نیاز در محدوده طرح ، براساس کتابچه طرح مصوب خواهد بود و هر فعالیت خارج از آن ممنوع است .

تبصره  : در صورتیكه مفاد كتابچه طرح به دلایل فنی و ضرورت امر ، نیاز به تغییر داشته باشد با اعلام ضرورت و  تصویب شورا  و رعایت مفاداین دستورالعمل با  تجدید نظر یا تجدید برنامه  امكان پذیر خواهد بود .

ماده ۱۲ : مجری تحت هیچ عنوان (صلح ، اجاره وكالت ، بیع و …) حق ندارد ، اجرای طرح و یا قسمتی از حقوق و منافع موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید .

تبصره ۱ : اجرای طرح های قابل واگذاری موضوع این دستورالعمل در صورتی می تواند پس از فوت مجری حقیقی توسط وراث ، ادامه یابد که واجد شرایط و صلاحیت فنی بوده و با سپردن مجدد وکالت بلاعزل و اصلاح ضمانتنامه ،تحت عنوان همان شرکت اداره شود .   

تبصره ۲: مجری مجاز است اجرای بخشی از فعالیت های پیش بینی شده در طرح مصوب را بصورت امانی با رعایت ضوابط مربوط به دیگری محول نماید این امر نافی مسئو لیت مجری در انجام تعهدات موضوع قرار داد نخواهد بود.

ماده  ۱۳ : مسئولیت كامل حفاظت و نگهداری از عرصه و اعیانی و اموال منقول مربوطه ، طبق لیست صورتجلسه تحویل و تحول برعهده  مجری می باشد، و درپایان مدت  قرارداد و یافسخ و یا اقاله ویا ابطال قرارداد می بایستی عرفاً صحیح و سالم و آماده  به كار تحویل سازمان گردد.

 تبصره  : مجری مکلف است  از بکار گیری نیروی کار دارای سابقه خلاف و یا واگذاری امانی امور  بصورت فصلی وموقت  در  محدوده طرح به عوامل کاری یا عناصر نا مطلوب پرهیز نماید ،  اداره کل اسامی را ابلاغ می کند . 

 د : نظارت و حاکمیت

ماده ۱۴ : بمنظور حسن اجرای مفاد کتابچه طرح و نیز انجام  به موقع و کمی و کیفی تعهدات ، بر اساس جدول زمان بندی تعیین شده در طرح و مفاد قرارداد ، اداره كل منابع طبیعی كارشناس و  مأمورین مورد نیاز را با صدور حكم  بعنوان ناظر و یا گروه ناظرین منصوب و به مجری معرفی می نماید.مجری مكلف است همكاری لازم رابا ناظرین بعمل آورد .

 تبصره ۱ : علاوه بر نظارت متداول ناظر طرح موظف است ، هر سه ماه یکبار بر اساس طرح مصوب و قرارداد منعقده و از لحاظ علمی و فنی اجرای طرح را بر اساس تعهدات زمان بندی شده بررسی و گزارش نظارتی خود را تنظیم و به اداره کل و مجری اعلام نماید .

تبصره  ۲ : نظارت وبررسی انجام تعهدات از لحاظ کمی و کیفی در طرح های جنگلداری در سه لایه  ، ناظرمقیم –   ناظرین معین – ناظرین عالی – انجام می شود . ودرصورت تایید گزارشات توسط ناظرین عالی که سازمان اعزام می نماید ، تعهدات مجری انجام شده تلقی می گردد . 

 ماده ۱۵ : در صورت عدم انجام تعهدات مطابق مفاد طرح مصوب و تراز مالی و قرارداد ، اداره کل مکلف است  برحسب گزارش ناظر مقیم که به تایید ناظرین معین رسیده است ، نسبت به صدور اخطار انجام تعهدات باقیمانده به مجری در دو نوبت ، هر نوبت ۲۰ روز و ارسال آن به نشانی مجری اقدام نماید . در صورتیکه مجری نسبت به انجام تعهدات اقدامی ننماید .  اداره کل نسبت بصدور اخطار ضرب الاجل انجام تعهدات باقیمانده اقدام می نماید واجرای طرح را در مدت ضرب الاجل رأساً عهده دار خواهد شد . و مراتب را برای کسب تکلیف به سازمان اعلام می دارد . 

  تبصره ۱ : درمدتی که اداره کل ناشی از صدور اخطار ضرب الاجل یا خلع ید عهده دار اجرای طرح می گردد،  صدور پروانه قطع در طرح های تحت یک تراز مالی و قرارداد، بنام اداره کل صادر خواهد شد و منابع درآمدی در طرح تحت کنترل ناظر طرح  اداره می گردد . 

تبصره ۲ : مجموع مهلت در اخطارها ومدت ضرب الاجل انجام تعهدات باقیمانده نباید از یکسال اجرایی تجاوز نماید . طرح هایی که به پیشنهاد دیگر دستگاه های اجرایی تحت اجرا درآمده اند ، برای جلوگیری از عدم توقف در اجرای طرح و برقراری هر گونه تمهیدات حمایتی ، مراتب به دستگاه های ذیربط  اعلام می شود.

تبصره ۳ : مهلت اخطار ضرب الاجل باید متناسب با امکان اجرای تعهد برای مجری طرح باشد .  تقاضای تمدید مهلت ضرب الاجل در صورتی بررسی می گردد که روند انجام تعهد مثبت و معاذیر مجری قابل قبول باشد .

تبصره ۴ : در صورت اتمام مهلت ضرب الاجل و تشخیص نا توانی مجری در اجرای طرح  ، اداره کل موضوع را  در کمسیون سه نفره متشکل از نماینده خود  و نماینده دفتر حقوقی و نماینده دفتر ستادی مرتبط با طرح وعندالزوم با دعوت از  مجری و سایرافراد ، بدون حق رای بررسی وتعیین تکلیف و نتیجه را برای تنفیذ رای ، دایر بر ادامه فعالیت مجری  یا  اقاله،  فسخ ،  ابطال قرار داد  و خلع ید طرح و … به سازمان اعلام می دارد .

تبصره ۵ : کمسیون سه نفره قبل از انقضای سال اجرایی تشکیل می کردد و برای سال بعد ، اجرای طرح با ادامه فعالیت  مجری یا انتخاب مجری جدید یا قبول قائم مقامی بانک عامل تعیین تکلیف شده است . اداره کل در مورد طرح هایی که در مهلت ضرب الاجل رأسا عهده دار اجرای آن است برای تامین اعتبار یا اصلاح موافقتنامه به موقع اقدام می نماید .   

ماده ۱۶: مجری می تواند در صورتیکه وفق تبصره ۳ ماده ۴ از شمول ترک تشریفات آگهی مزایده برخوردار نشده باشد ، برای اجرای طرح از تسهیلات بانکی حمایتی استفاده نماید .

تبصره  : اعطای تسهیلات از سوی بانک باید تحت نظارت اداره کل باشد . در اینصورت چنانچه بدلایل عدم انجام تعهدات ، مجری ناتوان شناخته شود و ابطال یا فسخ قرار داد و ….  خلع ید طرح به اجرا در آید ، اداره کل می تواند با توجه به موافقت گذشته  قائم مقامی بانک را برای اجرای طرح تا اتمام اقساط تسهیلات اعطایی  بپذیرد .

 ماده ۱۷ : تمدید قرار داد پس از ارزیابی عملکرد مجری در مدت اولیه اجرای طرح ، و قبول شرایط جدید در هر  طرح تجدید نظر مصوب  و هر تراز مالی و ضریب بهره مالکانه ابلاغی ، در صورتیکه تعهدات ابلاغی اداره کل  ، توسط مجری به اجرا درآمده و روندی مثبت داشته واعلام رضایت از عملکرد شده باشد پس اخذ مجوز از سازمان امکان پذیر است .

ماده ۱۸ :   اداره كل موظف است در تنظیم قراردادهای موضوع این دستورالعمل شرط نماید ، مجری باید به كارفرما قبل از تحویل طرح وكالت بلاعزل بدهد  تا در صورت ناتوانی یا تخلف در اجرای طرح  و احراز آن به تشخیص كمیسیون سه نفره و تنفیذ رای توسط سازمان  ، نظر کمسیون را می پذیرد و ادعایی نخواهد داشت و اداره كل می تواند رأساً و بدون مراجعه به مراجع  قضایی با  الزام به اجرای تعهدات ثبتی  و مفاد قرارداد و قانون ، نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید اقدام نماید .

 تبصره ۱ : احداث هر گونه اعیانی و مستحدثات خارج از طرح مصوب و قرارداد ممنوع بوده و در صورت تخلف مجری ، اداره کل مجاز است ، نسبت به قلع و قمع بنای احداثی بدون مراجعه به مراجع قضایی اقدام نماید و در این مورد حق هر گونه ادعا و اعتراض از طرف مجری برابر قرارداد سلب و ساقط شده محسوب ومسموع نمی باشد.

تبصره ۲ :   چنانچه اداره کل در مواردی قلع و قمع بنا را ضروری و به مصلحت تشخیص ندهد اعیانی و تاسیسات ایجاد شده متعلق به وی بوده و مجری مطابق قرار داد  وتعهد ثبتی هیچگونه حقی نسبت به آن  در طول مدت قرارداد نخواهد داشت.

ماده  ۱۹ : سازمان برای اجرای طرح های مرتبط با مفاد ماده سه بضمیمه طرح های مصوب ،  سازمان کار مناسب را وفق نظریه شماره ۱۲/۲۹۵۹ مورخ ۲۵/۱۰ ۸۰ شورایعالی ابلاغ  نموده یا می نماید . اداره کل مکلف است بر اساس سازمان کار ابلاغی موافقت  لازم را در جذب نیرو برای مجریان صادر  نماید .

تبصره : مجموع نیروهایی که براساس سازمان کار در طرح مشغول بکار می شوند وفق مقررات قانون کار از محل در آمد طرح و فعالیت مجری در اجرای طرح حقوق و مزایای خود را دریافت کرده و ارتباط استخدامی با کار فرما ندارند .

ماده   ۲۰  : نمونه قراردادهای مربوط به دستورالعمل اجرای ماده ۳ و قانون الحاق یك  تبصره به ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری به سه صورت – الف : طرح های مدیریت حفاظت بهره وری و بهره برداری منابع طبیعی موضوع ماده سه قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری – ب : طرح های جنگلداری  -ج : طرح های مرتعداری تهیه وتنظیم گردیده  كه جزء لاینفك این دستورالعمل می باشد  جهت بهره برداری به پیوست ابلاغ می گردد .

 تبصره : واگذاری طرح های  مرتعداری برابرنمونه قرارداد مربوطه و مطابق دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مرتع  ابلاغی به شماره ۶۴۶۵۶/۱/۸۵ مورخ ۲۵/۹/ ۸۵ صورت خواهد گرفت.

                                                                       *** 

این دستورالعمل در ۲۰ ماده و ۳۰ تبصره و بضمیمه  سه روش محاسبه درآمد و هزینه و نحوه تعیین ضریب بهره مالکانه و سازمان کار مناسب تنظیم و بخشنامه ها ودستورالعمل های مرتبط و مغایر با آن ملغی  وبرای اجرا ابلاغ می گردد . 

لینک دانلود
حجم فایل