22

زمان ارسال مقاله: ۱۳۹۲/۰۷/۰۱  الی  ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
 
تاریخ اعلام نتایج: ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
 
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰
 
تاریخ برگزاری همایش: ۲۷ و ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
          .زمان بازدید علمی از جنگل های مریوان ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ می باشد 
لینک دانلود
حجم فایل