225
در این مقاله مهم ترین شاخص های تنوع و غنای گونه های چوبی به صورت کلان در سطح جنگل های زاگرس استان ایلام در ارتباط با سه عامل توپوگرافی شامل شیب جهت و ارتفاع از سطح دریا مورد مطالعه قرار گرفته است.
لینک دانلود
حجم فایل