145

جنگل اكوسیستمی پویا و پیچیده است كه در حالت نرمال، اجزای تشكیل دهنده ان با یكدیگر در حالت تعادل قرار دارند. هنگامیكه جنگل تحت تاثیر یك یا چند عامل مخرب طبیعی یا مصنوعی قرار می گیرد، بسته به شدت اثر آن عامل، حالت تعادل یا قدرت خود تنظیمی آن ضعیف گشته یا از بین می رود. پویایی جنگل ها تحت تاثیر فاكتورها و فرایند های گوناگون مانند شرایط رویشگاهی ،تركیب گونه ها، زادآوری و آشفتگی ها قرار می گیرد. آتش سوزی به عنوان یكی از مهمترین آشفتگی های موثر بر اكوسیستم های جنگلی،به طور متوسط سالانه ۲۷/۷ میلیون هكتار جنگل و نیز ۵/۱ میلیون هكتار از درختزارهای جهان را از بین می برد.
لینک دانلود
حجم فایل