چکیده:
گستره زاگرس مرکزی در امتداد رشته کوهای زاگرس ، در بر گیرنده بخشهایی از جنگل های نیمه خشک زاگرسی وخشک کوهستانی ایرانو تورانی است .این جنگلها مورد انواع بهره برداری ها اعم از چرای دام ، زراعت در زیر اشکوب توده های جنگلی ، تامین سوخت و مصارف روستایی … قرار داشته که نتیجه ان تخریک جنگل هکا و اعمال  روندقهقرایی در سیر توالی جنگل هاست.
 
پی امد تخریب ها ،در سیر قهقرایی توده های جنگلی تهدید های عمده ای به شرح : کاهش ارتافاع متوسط توده های جنگلی، تبدیل فرم پرورشی دانه زاد به شاخه زاد ، کاهش پوشش تاجی ،فقدان تجدید حیات جنسی ، فقدان حاصلخیزی خاک ،کاهش حجم چوب سرپای تودهای جنگلی و کاهش سطح جنگل ها می باشد.اثر ات این تهدیدات بر روی جنگل های گستر ه زاگرس مرکزی که همراه با ایجاد تغییرات اساسی در ساختار های عمودی و افقی جنگل ها ، بستر رویش و دگرگونی اکوسیسکتم هاست ، قابل ملاحضه و از جمله مهمترین انها کاهش ، اختلال  و تهدید تنوع زیستی اعم از گیاهی و جانوری است.
 
کلید واژه ها :
تنوع زیستی ، تهدید ، تخری ، زاگرس مرکزی
برای دانلود مقاله این جا کلیک کنید
لینک دانلود
حجم فایل