چکیده:

امروزه برنامهریزی صحیح و همه جانبه محیطزیست بر پایه شناخت استعدادها و ارزیابی توان تولیدی سرزمیناستوار است. منطقه مورد مطالعه بخش پاتم جنگل آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهرانمیباشد. به طور کلی در این تحقیق ابتدا به شناسایی منابع اکولوژیکی و منابع اجتماعی- اقتصادی و سپس بهپرداخته شد. در این ARC GIS تفسیر و جمع بندی دادهها و ایجاد یگان نقشهسازی در محیط نرم افزارواحدهای همگن با بررسی منابع اکولوژیک و به کمک مدل ویژه، توان منطقه برای کاربری تولید چوب ارزیابیمیشود. نتایج حاصل از این تحقیق مشخص نمود که تنها قسمتی از این جنگل( ۲۷ درصد) با توجه به مقیاسکار ( ۱:۱۰۰۰۰ ) قابلیت مدیریت جهت تولید چوب را دارا میباشد. مدیریت جنگل بر اساس توان اکولوژیکی امری ضروری جهت بهرهوری پایدار از اکوسیستمهای جنگلی (GIS) استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییاست چرا که در این تحقیق شاهد هستیم که تمام سطح یک بخش از جنگل توان لازم جهت یک کاربری(تولیدچوب) را ندارد.

کلمات کلیدی: توان اکولوژیکی، آمایش سرزمین، بخش پاتم، سیستم اطلاعات جغرافیای،مدل ویژه ، (GIS)

Ch 12 Figure_Page_01

 

لینک دانلود
حجم فایل
نا مشخص