تنش شوری یکی از تنش های غیرزنده محسوب می شود که با توجه به اثرات منفی روی رشد گیاهان، پتانسیل تولید اراضی را کاهش می دهد. جوانه زنی بذر اولین مرحله ای است که گیاه با شوری خاك مواجه می شود، بنابراین بررسی پاسخ گیاه در این مرحله به تنش شوری می تواند نقش اساسی در تعیین میزان مقاومت آن داشته باشد. با شناسایی رفتار گیاه در این مرحله می توان با صرف زمان اندك مقاوم ترین گونه را در بذرهای ۳ گونه NaCl مشخص کرد. در این پژوهش میزان مقاومت به شوری به دست آمده از نمک در مرحله جوانه زنی ،Eucalyptus saligna و Eucalyptus camaldulensis ،Eucalyptusmicrotheca بررسی شد. تیمارهای پژوهش که شامل MS و رشد اولیه در شرایط درون شیشه ای با استفاده از محیط کشت۲۰۰ و ۲۵۰ میلی مولار بوده است در آزمایش ،۱۵۰ ،۱۰۰ ،۵۰ ، در ۶ سطح ۰ NaCl شوری به دست آمده از نمک فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار بررسی شد. صفات مختلف (درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ساقه چه و ریشه چه، وزن تر ساقه چه و ریشه چه، نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه، بیوماس کل) اندازه گیری و به عنوان معیارهای تحمل به شوری در این گونه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گونه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری از نظر پاسخ به شوری در غلظت های مختلف با E. camaldulensis بیش ترین مقاومت را از خود نشان داد و دو گونه E. microtheca یکدیگر دارند. گونه در رتبه بعدی قرار گرفتند. برای اطمینان از نتایج پژوهش، بذرهای ۳ گونه بالا در خاك طبیعی E. saligna و با شوری های متفاوت کاشته شده و ضمن مقایسه مشخص گردید نتایج کاملاً مطابقت دارند

دانلود کامل مقاله در لینک زیر

دانـــلـــود

لینک دانلود
حجم فایل