کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار تجزیه و تحلیل اماری SPSS در علوم منابع طبیعی

گزیده مطالب و سرفصل عناوین:
آنالیز تجزیه واریانس (ANOVA)
آزمون های فرضیه (آزمون های میانگین و آزمون های ناپارامتری)
همبستگی و رگرسیون (Regression, correlation)
توزیع فراوانی، شاخص های توزیع داده ها

این کارگاه توسط مدرس دکتر احمد ایمانی استادیار و عضو هئیت علمی دانشکده منابع طبیعی به مدت ۲ روز و به صورت عملی و کار با کامپیوتر صورت گرفت،و درپایان به شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه داده شد.

۲۰۱۴۱۲۰۹_۱۶۵۹۲۵

لینک دانلود
حجم فایل