در این پژوهش بازگشت و بازجذب مهم ترین عناصر تغذیه ای در درختان پلت در برخی از
پارسل های سری یک حوزه ۷ ناو اسالم که یکی از مناطق استقرار و پراکنش وسیع و مناسب گونه پلت
در جنگل های شمال کشور است، مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور در داخل قطعات نمونه ای که
به صورت تصادفی در رویشگاه این گونه پیاده شدند نمونه های خاك، برگ سبز و برگ خزان
جمع آوری شد. این نمونه ها پس از جمع آوری و آماده شدن به آزمایشگاه منتقل و در خصوص هر یک
از نمونه های خاك و برگ، درصد کربن آلی، نیتروژن کل، کلسیم و منیزیوم محلول و فسفر قابل جذب
اندازه گیری شدند. نتایج بررسی های آماری نشان داد که بین تمامی عوامل اندازه گیری شده در خاك،
برگ سبز و برگ خزان اختلاف معنی داری مشاهده می شود. درصد کربن آلی، نیتروژن کل و فسفر
قابل جذب در برگ سبز پلت بیش تر از مقدار آن در برگ خزان است و در واقع بیش تر بازجذب
شده اند، در حالی که عناصر کلسیم و منیزیوم بیش تر بازگشت داشته و مقدار بیش تری را در برگ های
خزان نشان دادند. نوع عناصر غذایی بازجذب شده و بازگشت داده شده بیانگر نیاز بالای این درخت
به عناصر تغذیه ای اصلی است و در مقابل پلت نیز با توجه به کیفیت لاش برگ خود نقش مثبتی در
افزایش حاصل خیزی خاك رویشگاه می تواند داشته باشد.
واژه های کلیدی: پلت، بازگشت عناصر تغذیه ای، بازجذب عناصر تغذیه ای، خصوصیات خاك
 
دانلود کامل مقاله در لینک زیر
 
دانــلــود
لینک دانلود
حجم فایل