مقدمه :

در سال ۱۹۹۲ پس از كنفرانس زمین از ریو (Rio summit) دو مفهوم جنگلداری پایدار و مدیریت اكوسیستمی در رابطه با حفاظت و مدیریت جنگلها بطور موازی مورد توجه و بحث سازمانها, كنوانسیونها و محافل مرتبط با جنگلداری قرار گرفتند .

جنگلداری پایدار (Sustainable forest management) ریشه خود را در جنگلداری كلاسیك دارد و توسط بعضی از سازمانهای بین المللی از قبیل فائو ITTO مورد حمایت و ترویج قرار گرفته است . در حالیكه مدیریت اكوسیستمی
(Ecosystem management) توسط كنوانسیون حفظ تنوع زیستی (CBD) بعنوان یك چارچوب مورد قبول واقع شده است . در شرایط كنونی هم بحث بر سر تفاوتهای این دو مفهوم, قابلیت اجرائی و كارائی آنها می باشد . به همین جهت در این زمینه تاكنون
بحث ها، كارگاههای مختلف آموزشی و مطالعات زیادی صورت گرفته است . هدف این مقاله بررسی تفاوتهای این دو مفهوم میباشد كه هر دو یك هدف بلند مدت یعنی حفاظت و مدیریت اصولی جنگلها را دنبال میكنند . اهمیت روش و شفاف شدن این مفاهیم در رابطه با تدوین سیاست جنگل و پایش و ارزیابی حفاظت و مدیریت جنگلها توسط كشورهای مختلف است . زیرا این دو مفهوم تاكنون دقیقاً بررسی و مقایسه نشده اند، بطوریكه گاهی افراد و سازمانهای مرتبط با جنگلداری تصور و برداشت روشنی از این دو مفهوم ندارد .

برای دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید

لینک دانلود
حجم فایل