فهرست مطالب
 معیار ها و شاخص های کاربردی برای حمایت از مدیریت جنگل 
* مقدمه
* زمینه هایی برای توسعه شاخص ها و معیارها
* مدیریت پایدارجنگل
* گرانندگان مهم شاخص ها و معیارهای کاربردی
* مقیاس هایی برای ترویج و به کاربردن معیارها و شاخص ها درمدیریت
* چالش های موجود بر سر راه معیارها و شاخص ها و نقش دانشمندان در حل آن
* مفاهیم کلیدی برای توسعه شاخص ها در هریک از معیارها
* نتیجه گیری
                                       برای دانلود فایل اینجا را کلیک کنید.
لینک دانلود
حجم فایل