وقتی برای جستجو از گوگل استفاده میکنید، جستجوی شما باعث منفعت مادی برای گوگل یا هر موتور جستجوی دیگر میشود.
اگر برای جستجو در اینترنت به جای گوگل از سرچ کننده اکوسیا به نشانی

www.ecosia.org

استفاده کنید، اکوسیا هشتاد درصد منفعت مادی که از جستجوی شما کسب میکند را صرف کاشت درختان میکند
در خود سایت، تعداد درختانی که از این راه کاشته شده و توضیحات پروژه ذکر شده است!

لینک دانلود
حجم فایل