جنگل‌های بلوط زاگرس» رو به زوال هستند!

جنگل‌های بلوط زاگرس» رو به زوال هستند! جنگل‌ها، به‌سان ریه‌های کره زمین، به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تولید اکسیژن و همچنین تعادل زیست محیطی این کره محسوب می‌شوند. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین جنگل‌های کشور ما یعنی جنگل‌های زاگرس، رو به زوال هستند. تغییرات آب و هوایی ایجادشده در کره زمین، موجب افزایش درجه حرارت و بروز خشکسالی در نواحی […]