بدون شرح

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی  به همت بخش تحقیقات خاک و آب در نظر دارد  همایشی ملی تحت عنوان  تاثیر پسروی دریاچة ارومیه  بر منابع خاک و آب را از سی ام مهر ماه  بمدت دو روز برگزار نماید. دبیرخانة همایش هم اکنون آمادة دریافت مقالات شما عزیزان می باشد.

دستور العمل اجرایی ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری (بخش دوم)

ماده  ۹ : ضریب بهره مالکانه، میزان درصدی است که  از تراز مالی طرح بدست می آید.  در ترازمالی مجموع درآمد و هزینه طرح باتعرفه نرخ همان سال ، محاسبه و درج می شود و پس از تعیین سهم دولت  بر اساس  فرمول ، ضریب بهره مالکانه محاسبه می گردد . در تراز مالی هزینه مجری طرح برای احداث اعیانی ها از محل درآمد طرح در مدت معین برآورد می […]

دستور العمل اجرایی ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری (بخش اول)

دستور العمل اجرایی ماده ۳  قانون حفاظت و بهره برداری    و قانون الحاق یك تبصره به ماده  ۲ قانون   با آخرین ویرایش   مورخ ۹۲٫۰۱٫۴  در تبصره یک ماده ۱۵ در اجرای تبصره یك ماده  ۲  قانون ملی شدن جنگل ها و قانون الحاق یك تبصره  به ماده ۲  قانون حفاظت و بهره برداری مصوب  ۱۳۸۴ بمنظور حفظ ، احیاء اصلاح ، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی […]

کارگاه آموزشی ((شناسایی گونه های گیاهی مرتعی و جنگلی)) برگزار گردید…

کارگاه آموزشی گیاهشناسی گونه های علفی مرتعی و جنگلی طی روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ خرداد ماه در دره شهدا، دالامپر و سوله دوکل، محوطه دانشگاه و محل هرباریوم گروه زیست شناسی توسط انجمن علمی- دانشجویی این دانشکده ،با تدریس دکتر رجامند و با حضور حدود ۲۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشجویان دکترای مرتعداری و کارشناسی ارشد جنگلداری و مرتعداری و کارکنان دانشکده منابع طبیعی برگزار گردید. این کارگاه هر سه روز […]