روش‌های مقدماتی نمونه گیری در علوم جنگل

نمونه گیری در جنگل یکی از بخش های مهم در آماربرداری و آنالیز های جنگل می باشد. باتوجه به اهمیت موضوع و کم بودن مطالب در این باره، کتاب زیر را که توسط دكتر عبدالرحمن حسین زاده در سال ۱۳۶۶ به فارسی برگردانده شده است را برای دانلود قرار دادیم . …Download…